گروه تواشیح و مدیحه سرایی رضوان تبریز
معرفی اعضای گروه

1)مهدی حیدرپناه:دانشجوی رشته ی حقوق

2)مرتضی کیانی:دانشجوی رشته ی مهندسی عمران

3)آرش نقی زاده:دانشجوی رشته ی مهندسی اپتیک

 

4)علیرضا خادم آذریان:دانشجوی رشته ی مهندسی معماری

5)حامد طاهری منش:دانشجوی رشته ی دبیری زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       link